ความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27

ชื่อเรื่องความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
ชื่อผู้แต่งคนอง ปาหาวงค์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการร้อยเอ็ด
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit409