ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ในศูนย์เครือข่ายที่ 9 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2

ชื่อเรื่องความพึงพอใจของครูต่อการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ในศูนย์เครือข่ายที่ 9 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ชื่อผู้แต่งงามนิตย์ วงษ์วอ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการร้อยเอ็ด
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit385