ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27

ชื่อเรื่องความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
ชื่อผู้แต่งเจษฎาพร พลหาญ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการร้อยเอ็ด
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit340