ความคิดเห็นของครูที่มีต่อสภาพปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในอำเภอบ่อเกลือ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2

ชื่อเรื่องความคิดเห็นของครูที่มีต่อสภาพปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในอำเภอบ่อเกลือ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ชื่อผู้แต่งกรวีร์ ฆะปัญญา
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการน่าน
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit346