ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนนาน้อย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37

ชื่อเรื่องความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนนาน้อย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
ชื่อผู้แต่งชาติชาย ทองแดง
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการน่าน
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit333