ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคน่าน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ชื่อเรื่องความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคน่าน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ชื่อผู้แต่งจิราพร เชียงทอง
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการน่าน
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit346