ความคิดเห็นของครูในการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มโรงเรียนอำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

ชื่อเรื่องความคิดเห็นของครูในการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มโรงเรียนอำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
ชื่อผู้แต่งกิตติศักดิ์ โนกัน
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการน่าน
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit261