ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานบุคลากรของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนเมือง 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1

ชื่อเรื่องความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานบุคลากรของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนเมือง 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
ชื่อผู้แต่งกรรณิการ์ นุดวงแก้ว
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการน่าน
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit345