ความพึงพอใจของครูในเขตเทศบาลเมืองน่านที่มีต่อการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

ชื่อเรื่องความพึงพอใจของครูในเขตเทศบาลเมืองน่านที่มีต่อการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ชื่อผู้แต่งนฤมล บริคุต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการน่าน
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit324