ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการปฏิบัติตามมาตรฐานการบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1 ในเขตตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ชื่อเรื่องความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการปฏิบัติตามมาตรฐานการบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1 ในเขตตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
ชื่อผู้แต่งภานุวุธ บูรณพรหม
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการน่าน
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit601