ความพึงพอใจของครูกลุ่มโรงเรียนขุนน่าน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา

ชื่อเรื่องความพึงพอใจของครูกลุ่มโรงเรียนขุนน่าน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา
ชื่อผู้แต่งวัลยา ดีสีใส
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการน่าน
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit297