ความคิดเห็นของครูต่อการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตอำเภอเชียงกลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่-น่าน เขต 45

ชื่อเรื่องความคิดเห็นของครูต่อการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตอำเภอเชียงกลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่-น่าน เขต 45
ชื่อผู้แต่งคำใบ อินทะวงค์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการน่าน
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit355