การศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาตามความต้องการของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยโก๋น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2

ชื่อเรื่องการศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาตามความต้องการของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยโก๋น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ชื่อผู้แต่งโสพิศ คำเทพ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการน่าน
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit518