ผลของการใช้แบบฝึกพัฒนาความรู้เรื่อง คาราชาศัพท์ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนตราษตระการคุณ

ชื่อเรื่องผลของการใช้แบบฝึกพัฒนาความรู้เรื่อง คาราชาศัพท์ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนตราษตระการคุณ
ชื่อผู้แต่งสุรีรัตน์ ชาติกุล
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2559
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit851