การศึกษาบทบาทของผู้บริหารโรงเรียนในการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามการรับรู้ของครูโรงเรียนเครือข่ายรัตนโกสินทร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

ชื่อเรื่องการศึกษาบทบาทของผู้บริหารโรงเรียนในการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามการรับรู้ของครูโรงเรียนเครือข่ายรัตนโกสินทร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่งเตชินท์พัฒน์ โชติวัชรธนานนท์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit595