ผลของการใช้แบบฝึกทักษะการแต่งคำประพันธ์ประเภทโคลงสี่สุภาพที่มีต่อความสามารถในการแต่งคำประพันธ์ประเภทโคลงสี่สุภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

ชื่อเรื่องผลของการใช้แบบฝึกทักษะการแต่งคำประพันธ์ประเภทโคลงสี่สุภาพที่มีต่อความสามารถในการแต่งคำประพันธ์ประเภทโคลงสี่สุภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
ชื่อผู้แต่งชนะชนม์ สวัสดิ์นุชาติ
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2559
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit962