การศึกษาความคิดเห็น การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ของครูคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23

ชื่อเรื่องการศึกษาความคิดเห็น การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ของครูคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ชื่อผู้แต่งนันท์นิชา ธีระจาตุพัฒน์
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2559
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit394