ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ขนาดกลาง ในอำเภอท่าศาลา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา เขต 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อเรื่องความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ขนาดกลาง ในอำเภอท่าศาลา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา เขต 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช
ชื่อผู้แต่งมุฑิตา เวชพราหมณ์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการนครศรีธรรมราช
ปีการศึกษา2561
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit982