ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในกลุ่มสหวิทยาเขตพลอยไพลิน จังหวัดกาญจนบุรี

ชื่อเรื่องความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในกลุ่มสหวิทยาเขตพลอยไพลิน จังหวัดกาญจนบุรี
ชื่อผู้แต่งอมรรัตน์ พันธุ์เจริญ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการกาญจนบุรี
ปีการศึกษา2559
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit327