ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาในเขตอำเภอหนองปรือ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4

ชื่อเรื่องความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาในเขตอำเภอหนองปรือ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
ชื่อผู้แต่งนฤมล วรรณโส
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการกาญจนบุรี
ปีการศึกษา2559
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit334