ความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนในกลุ่มอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

ชื่อเรื่องความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนในกลุ่มอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
ชื่อผู้แต่งกรรณิการ์ รัตนะวัน
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการกาญจนบุรี
ปีการศึกษา2559
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit465