การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง การอ่านสระเสียงยาว ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช (ราชทัณฑ์อุปถัมภ์) ที่สอนโดยใช้แบบฝึกทักษะกับการสอนปกติ

ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง การอ่านสระเสียงยาว ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช (ราชทัณฑ์อุปถัมภ์) ที่สอนโดยใช้แบบฝึกทักษะกับการสอนปกติ
ชื่อผู้แต่งสุนิสา อินทรกำแหง สิทธิเนติกุล
สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2561
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit490