การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Conditionals ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี ที่สอนโดยใช้แบบฝึกทักษะและการสอนแบบปกติ

ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Conditionals ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี ที่สอนโดยใช้แบบฝึกทักษะและการสอนแบบปกติ
ชื่อผู้แต่งนภวรรณ อดทน
สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2561
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit473