การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง สระลดรูปและสระเปลี่ยนรูป ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยชุดผ้ากันเปื้อนประสมคำกับวิธีการเรียนแบบปกติ

ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง สระลดรูปและสระเปลี่ยนรูป ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยชุดผ้ากันเปื้อนประสมคำกับวิธีการเรียนแบบปกติ
ชื่อผู้แต่งนันทนา พุกสะอาด
สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2561
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit437