ความคิดเห็นของครูที่มีต่อสมรรถนะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

ชื่อเรื่องความคิดเห็นของครูที่มีต่อสมรรถนะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
ชื่อผู้แต่งวรรัตน์ รัตนกูล
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการกาญจนบุรี
ปีการศึกษา2559
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit337