การเปรียบเทียบผลมโนมติทางการเรียน วิชาเคมีของนักเรียน ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง พันธะเคมี ระหว่างวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ด้วยชุดเกมการศึกษา กับวิธีการสอนแบบปกติ

ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบผลมโนมติทางการเรียน วิชาเคมีของนักเรียน ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง พันธะเคมี ระหว่างวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ด้วยชุดเกมการศึกษา กับวิธีการสอนแบบปกติ
ชื่อผู้แต่งจรรยารัตน์ อภัยบริรัตน์
สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2561
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit656