การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง โลกศึกษา รายวิชา โลกปริทรรศน์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนศึกษานารี ที่สอนโดยหนังสือเสริมประสบการณ์กับการสอนแบบปกติ

ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง โลกศึกษา รายวิชา โลกปริทรรศน์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนศึกษานารี ที่สอนโดยหนังสือเสริมประสบการณ์กับการสอนแบบปกติ
ชื่อผู้แต่งยงยุทธ ชำนาญอักษร
สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2561
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit442