การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปะ รายวิชานาฏศิลป์ เรื่องประเภทของการแสดงนาฏศิลป์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม ที่สอนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมและการสอนแบบปกติ

ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปะ รายวิชานาฏศิลป์ เรื่องประเภทของการแสดงนาฏศิลป์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม ที่สอนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมและการสอนแบบปกติ
ชื่อผู้แต่งประภาพร เรืองผึ้ง
สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2561
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit639