การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาดนตรีไทย เรื่องดนตรีไทยในแต่ละยุคสมัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมกับกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยวิธีปกติ

ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาดนตรีไทย เรื่องดนตรีไทยในแต่ละยุคสมัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมกับกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยวิธีปกติ
ชื่อผู้แต่งนรินทร ประเทศ
สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2561
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit369