การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิชาภาษา อังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านห้วยชัน ที่เรียนโดยแบบฝึกทักษะ

ชื่อเรื่องการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิชาภาษา อังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านห้วยชัน ที่เรียนโดยแบบฝึกทักษะ
ชื่อผู้แต่งธนุพล ธนบัตร
สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2561
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit677