เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการและการแก้สมการ ระหว่างการสอนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) กับการสอนแบบปกติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเขาค่าย

ชื่อเรื่องเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการและการแก้สมการ ระหว่างการสอนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) กับการสอนแบบปกติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเขาค่าย
ชื่อผู้แต่งสิริลักษณ์ บุญรัตนัง
สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2561
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit459