การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5 โดยใช้ชุดการสอนเรื่อง อาหารและโภชนาการ

ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5 โดยใช้ชุดการสอนเรื่อง อาหารและโภชนาการ
ชื่อผู้แต่งเพชรไพลิน โพธิ์แก้ว
สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2561
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit559