การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง ข้อมูลและสารสนเทศ ของนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 6 ระหว่างการสอนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) กับวิธีการสอนแบบปกติ

ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง ข้อมูลและสารสนเทศ ของนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 6 ระหว่างการสอนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) กับวิธีการสอนแบบปกติ
ชื่อผู้แต่งวรุต มะติมุ
สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2561
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit352