การใช้ชุดสื่อประสมพัฒนามโนทัศน์ทางการเรียนรู้ ทักษะการตีความหมายข้อมูลและ ลงข้อสรุป และจิตวิทยาศาสตร์ วิชาฟิสิกส์ 1 เรื่อง การเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา

ชื่อเรื่องการใช้ชุดสื่อประสมพัฒนามโนทัศน์ทางการเรียนรู้ ทักษะการตีความหมายข้อมูลและ ลงข้อสรุป และจิตวิทยาศาสตร์ วิชาฟิสิกส์ 1 เรื่อง การเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
ชื่อผู้แต่งบุณยนุช ฤทธิ์สำเร็จ
สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2561
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit342