ความคิดเห็นของครูที่มีต่อกระบวนการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนพระยาจักร อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ชื่อเรื่องความคิดเห็นของครูที่มีต่อกระบวนการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนพระยาจักร อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ชื่อผู้แต่งวิภารัตน์ วินทะไชย์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการกาญจนบุรี
ปีการศึกษา2559
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit371