การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Present simple และ Past simple ระหว่างการเรียนด้วยบทเรียนโปรแกรม และการเรียนด้วยกิจกรรม Mingle ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Present simple และ Past simple ระหว่างการเรียนด้วยบทเรียนโปรแกรม และการเรียนด้วยกิจกรรม Mingle ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ชื่อผู้แต่งบุบผา รอดเนียม
สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2561
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit369