การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง คำภาษาต่างประเทศในภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสมุทรปราการ ระหว่างการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบ 4 MAT กับวิธีสอนแบบปกติ

ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง คำภาษาต่างประเทศในภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสมุทรปราการ ระหว่างการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบ 4 MAT กับวิธีสอนแบบปกติ
ชื่อผู้แต่งเสมอแข นะเรนสด
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2561
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit554