การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL- Plus กับวิธีสอนแบบปกติ

ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL- Plus กับวิธีสอนแบบปกติ
ชื่อผู้แต่งหทัยรัตน์ เพชรมณี
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2561
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit439