การเปรียบเทียบความสามารถการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC กับการสอนแบบปกติ

ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบความสามารถการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC กับการสอนแบบปกติ
ชื่อผู้แต่งวราภรณ์ บุญทองมาก
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2561
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit784