การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนวรรณคดีไทย เรื่อง ลิลิตตะเลงพ่าย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวิธีสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค CIRC กับวิธีสอนแบบปกติ

ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนวรรณคดีไทย เรื่อง ลิลิตตะเลงพ่าย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวิธีสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค CIRC กับวิธีสอนแบบปกติ
ชื่อผู้แต่งศุภฤกษ์ จงสุวัฒน์
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2561
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit774