การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องโคลงสี่สุภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนศึกษานารีวิทยา ระหว่างวิธีการสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT กับวิธีการสอนแบบปกติ

ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องโคลงสี่สุภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนศึกษานารีวิทยา ระหว่างวิธีการสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT กับวิธีการสอนแบบปกติ
ชื่อผู้แต่งสุรัสดา เปล่งศรี
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2561
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit579