การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างการสอนโดยใช้หลักการบูรณาการของเมอร์ด็อค (MIA) กับการสอนแบบปกติ

ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างการสอนโดยใช้หลักการบูรณาการของเมอร์ด็อค (MIA) กับการสอนแบบปกติ
ชื่อผู้แต่งพระกิตติพล เชื้องาม
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2562
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit605