การเปรียบเทียบความสามารถทางการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างการเรียนรู้ที่ใช้วิธีสอนด้วยเทคนิค KWL Plus กับวิธีสอนแบบปกติ

ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบความสามารถทางการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างการเรียนรู้ที่ใช้วิธีสอนด้วยเทคนิค KWL Plus กับวิธีสอนแบบปกติ
ชื่อผู้แต่งพิราภรณ์ จักรวาลมณฑล
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2562
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit387