การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญที่เรียนด้วยวิธีสอนแบบ KWL PLUS กับวิธีสอนแบบปกติ

ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญที่เรียนด้วยวิธีสอนแบบ KWL PLUS กับวิธีสอนแบบปกติ
ชื่อผู้แต่งกิตติพงศ์ นาคกล่อม
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2562
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit390