การเปรียบเทียบความสามารถการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ โดยใช้วิธีสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค KWL Plus กับวิธีการสอนแบบปกติ

ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบความสามารถการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ โดยใช้วิธีสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค KWL Plus กับวิธีการสอนแบบปกติ
ชื่อผู้แต่งปรารถนา สุขเณร
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2562
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit402