ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

ชื่อเรื่องความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
ชื่อผู้แต่งกนกวรรณ คอนสันเทียะ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการชัยภูมิ
ปีการศึกษา2559
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit474