การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างการเรียนด้วยวิธีสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบและวิธีสอนแบบปกติ

ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างการเรียนด้วยวิธีสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบและวิธีสอนแบบปกติ
ชื่อผู้แต่งภัทรา สังข์ประสิทธิ์
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2562
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit473