ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ชื่อเรื่องความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ชื่อผู้แต่งสุนิษา สีขวา
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการชัยภูมิ
ปีการศึกษา2559
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit397