การเปรียบเทียบความสามารถการอ่านจับใจความสำคัญด้วยวิธีการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD กับ วิธีการสอนแบบปกติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบางบัวทอง

ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบความสามารถการอ่านจับใจความสำคัญด้วยวิธีการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD กับ วิธีการสอนแบบปกติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบางบัวทอง
ชื่อผู้แต่งสุรัสวดี อักษรศรี
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2563
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit705