ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

ชื่อเรื่องความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
ชื่อผู้แต่งพุ่มพวง ศรีรักษ์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการชัยภูมิ
ปีการศึกษา2559
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit355